Verlof aanvragen

Verlofaanvraag

In Nederland geldt er leerplicht voor schoolgaande kinderen. Dat betekent dat alle scholen te maken hebben met de leerplichtwet. Verlofaanvragen worden daaraan getoetst en alleen bij bijzondere omstandigheden kan er zonder meer verlof gegeven worden.

Bijzondere omstandigheden zijn:

  • ondertrouw en huwelijk van ouders/verzorgers en van bloedverwanten.
  • overlijden van familie, bezoek aan dokter, ziekenhuis en dergelijke, zolang dit niet buiten schooluren kan.
  • vrijstelling vanwege het vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen.
  • bijzondere omstandigheden, te beoordelen door de schooldirectie en/of de leerplichtambtenaar.

 
Verlof buiten vakanties om
Buiten de schoolvakanties en vrije dagen geven we in principe geen verlof voor vakanties, behalve:
- als het beroep van de ouder(s)/verzorger(s) van bijzondere aard is
- langdurige ziekte van ouder(s) / verzorger(s)
- medisch advies
- bijzondere omstandigheden

Wil je gebruik maken van verlof buiten de schoolvakanties om, dan ontvangen we minimaal twee weken van te voren de aanvraag. De directeur van de school beoordeelt aan de hand van de richtlijnen of er verlof gegeven kan worden. Tegen een afwijzing is beroep mogelijk.