Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een raad van ouders en leerkrachten. Zij vergaderen en overleggen samen over het schoolbeleid, de kwaliteit van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op school. Op De Bron telt de raad (MR) 4 leden: 2 leerkrachten en 2 ouders. Eén teamlid vertegenwoordigd onze school in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).

Personeelsgeleding


- Hanneke van Dreumel
 

Oudergeleding

- Dianne de Rooij - voorzitter
- Anique Oude Egbrink
 

GMR namens De Bron

- Marit van der Ham
- Anique Oude Egbrink

 
De MR heeft instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen of wijzigen van sommige zaken die betrekking hebben op het onderwijs. Denk aan de schoolgids en het schoolplan. Ook is er in bepaalde gevallen een adviesbevoegdheid als het bijvoorbeeld om personeelszaken gaat, of de organisatie van de school. De regels hierover zijn bij wet vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).